Skip to content

Ettekanne Saaremaa skulptuuride rõivastusest

25. novembril pidasime ettekande Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Keskaja keskuse seminaril. Loeng tutvustas Saaremaa Karja ja Pöide kirikutes olevate skulptuuride rõivastuse analüüsi. Vaata salvestust videote alt.

Karja (vasakul) ja Pöide (paremal) kirikute skulptuurid. Fotod J. Ratas.

Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrandi „Rõivastus ja enesemääratlus Eesti alal 11.–16. sajandil“ peamised allikad on arheoloogilised leiud, ent eesmärk on kaasata tõlgendustesse ka kirjalikud ülestähendused ja napid kujutised. Saaremaa kirikute skulptuurid, mis kujutavad tõenäoliselt kohalikke elanikke, on pälvinud suhteliselt palju tähelepanu, ent nende rõivastuse üksikasjalikku analüüsi veel ilmunud pole. Ometi on pigem skemaatilistel kujutistel näha mitmeid tähelepanuväärseid detaile, mida on võimalik võrrelda arheoloogiliste leidudega. Kuidas vaadeldavad figuurid eristuvad teistest ja millised kohalikku päritolu väljendavad tunnused on neil figuuridel rõhutatud? Mida on nende põhjal võimalik järeldada 13.–14. sajandi rõivastumistavade kohta saarel?

On November 25, we gave a presentation at the Medieval Centre of Institute of Humanities (Tallinn University). The lecture introduced the recent analysis of the clothing of the sculptures in the Saaremaa Karja and Pöide churches. The recording is only in Estonian.

Postimees Foundation research grant ‘Clothing and self-identity in the 11th–16th centuries in Estonian territory’ is mainly studying archaeological finds, but the aim is to also include written records and images in the interpretations. The sculptures of the churches in Saaremaa, which probably represent the locals, have received relatively much attention, but a detailed analysis of their clothing has not yet been published. However, the schematic images show a number of remarkable details that can be compared to archaeological finds. How do the figures in question differ from others and what features of local origin are emphasized on these figures? What can be deduced from them in 13th-14th century clothing on the island?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *